M?nín
Naposledy aktualizováno: 18.10.2017

VELK? D?K za nové mladé ?tená?e pat?í paní u?itelce Nataši Novákové, která s d?tmi navšt?vuje knihovnu v rámci výuky.

Paní u?itelka u?í na 1. stupni ZŠ M?nín a svoje prv?á?ky v rámci výuky vodí na tzv. besedu do místní knihovny.

D?tem se to líbí a skoro všichni se po domluv? s rodi?i p?ihlásí jako pravidelní ?tená?i, mnoho z nich zůstane ?tená?em i do svých mladistvých a dosp?lých let.

Za to pat?í velký dík všem, kte?í d?ti vedou k lásce ke knihám.

 

ROK 2015

 

Knihovna má ve svém fondu tém?? 3500 knih, ze kterých si vybere opravdu každý. ?tená?i v knihovn? najdou beletrii (ženské romány, detektivky, pohádky, knihy pro d?ti a mládež) i nau?nou literaturu (encyklopedie, kucha?ky, návody, biografie slavných osobností). Půj?it si lze také 5 různých titulů ?asopisů, které do knihovny pravideln? docházejí (Domov, Zahrádká?, Recepty prima nápadů, Receptá?, Praktická žena Kreativ). Tém?? každý m?síc jsou nakupovány nové knihy a ?tená?ům je k dispozici také tzv. vým?nný fond, který m?nínské knihovn? n?kolikrát ro?n? zapůj?uje M?stská knihovna Ku?im

 

Knihovna byla na p?elomu srpna a zá?í roku 2015 p?est?hována a nyní se nachází v nových prostorách v pat?e polyfunk?ního objektu vedle radnice (adresa je M?nín 570).

V sou?asné dob? je vedoucí knihovny Romana Králová.

 

ROK 2009

 

Knihovna je umíst?na v budov? pošty v prostorné místnosti (bývalá zasedací místnost) a je otev?ena 2 dny v týdnu po 2 hodinách.

 

M?sí?n? je do knihovny zasílána nabídka nových knih z M?stské knihovny Ku?im a na základ? této nabídky můžete n?které z novinek najít i v naší knihovn?.

 

Knihovna využívá také vým?nného fondu ze st?ediskové knihovny v Židlochovicíh.

 

Odebíráme i 6 periodik (Zahrádká?, Domov, Praktická žena, ABC, Receptá? prima nápadů, Receptá?) a na základ? poptávky ?tená?ů chceme objednat i m?sí?ník "Chovatel".

 

Je zde bezplatný p?ístup na internet a loni této služby využilo 10 ?tená?ů.

 

V sou?asné dob? je vedoucí knihovny paní Zdenka Maresová.

 

Srde?n? Vás zveme na návšt?vu naší knihovny!

 

 

ROK 2008

 

Knihovna obsahuje 7.056 knih, z toho je 1.301 svazků nau?né literatury a 5.749 svazků beletrie.

 

V roce 2008 m?la naše knihovna 127 registrovaných ?tená?ů, z toho 43 ?tená?ů do 15 let.

 

?tená?i uskute?nili 1.087 návšt?v a vypůj?ili si  6.259 svazků, z toho:

            - 101 svazků nau?né literatury pro dosp?lé

            - 136 svazků nau?né literatury pro d?ti

            - 5.191 svazků krásné literatury pro dosp?lé

            - 831 svazků krásné literatury pro d?ti

 

 

Z historie

 

Jak dlouho knihovna v M?níne funguje, p?esn? nevíme, ale podle pam?tníků působila knihovna v obci už za 1. republiky. V?tšinou se nacházela v obení škole, kde se o knihovnu staral n?který z vyu?ujících.

 

P?i rekonstrukci školy v roce 1954 byla knihovna v M?nín? p?est?hována do zrekonstruovaných prostor tehdejšího Místního národního výboru. Byla umíst?na v místnosti o velikosti 25 m2 a p?i pot?ebách v ní zasedali i schůze Místního národního výboru.

 

Prostor byl malý a p?estával vyhovovat, proto byla knihovna p?est?hována v roce 1992 do zasedací místnosti velikosti 60m2 v budov? pošty a je zde dodnes.